logo
 
logo
 

Konkursy dla dzieci i młodzieży

regulamin_historypaint.pl

history art plakat

regulamin_historypaint.pl

Szanowni Państwo,

Ośrodek Działań Artystycznych DOROŻKARNIA w Warszawie zaprasza polonijną młodzież i dzieci do udziału w konkursie plastycznym HISTORYPAINT.PL, pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.
Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci i młodzieży (11 – 19 lat), mieszkających poza granicami Polski, narodowości polskiej lub mających korzenie polskie. Przedmiotem jest  wykonanie pracy plastycznej, której tematem będzie wybrane wydarzenie z historii Polski. Uczestnicy konkursu mogą zaprezentować dowolne wydarzenie, z dowolnego okresu z przeszłości naszego kraju. Autor pracy musi opatrzyć ją własnym komentarzem, dlaczego jego zdaniem to wydarzenie jest ważne dla Polski.

Regulamin i więcej informacji publikujemy na stronie:
www.historypaint.dorozkarnia.pl oraz https://www.facebook.com/Historypaintpl

Projekt jest dofinansowany przez Muzeum Historii Polski  w ramach programu PATRIOTYZM JUTRA.

 


__________________________________________________________________________________
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół polskich za granicą.
Stanowi cześć projektu „Język polski na medal”
finansowanego z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RPtermin 30 listopada 2013

Mam talent – znalazłem moje miejsce w Polsce

To już trzecia edycja konkursu „Mam talent”. W pierwszej – ogłoszonej z okazji
naszej prezydencji w Unii Europejskiej – uczniowie prezentowali swoim rówieśnikom
Polskę: jej historię, kulturę, tradycję i współczesność („Mam talent – prowadzę lekcję o
Polsce”, 2011); w drugiej – poszukiwali w okolicach swojego zamieszkania poloników i
przeprowadzali wywiady z osobami zasłużonymi dla środowiska polonijnego („Mam talent –
szukam polskich śladów”, 2012). Tegoroczne zadanie polega na odkrywaniu przez uczniów
polskich korzeni lub przedstawieniu planów, jakie wiążą ze swoimi „powrotami” do Polski.
Uczeń podczas wakacyjnego pobytu w kraju, na podstawie wywiadu
przeprowadzonego z rodzicami lub korzystając z innych źródeł zbiera informacje na temat
swojego pochodzenia: rodziny, miejscowości, regionu Polski, z którego się wywodzi. W
szkole pod kierunkiem nauczyciela, na podstawie zebranej dokumentacji, wywiadów, historii
„małej Ojczyzny”, przygotowuje prezentację.
Drugim wariantem podejścia do tematu może być przedstawienie ulubionego lub
ciekawego miejsca w Polsce, które uczeń „odkrył” dla siebie podczas pobytu w Polsce lub
które chciałby kiedyś zobaczyć. Prezentuje to miejsce i uzasadnia, dlaczego warte jest
zainteresowania.
Prezentacja będzie przedstawiona podczas zajęć w szkole polonijnej i utrwalona dla
potrzeb konkursu w formie filmowej (wideo), komputerowej lub fotograficznej z dołączonym
sprawozdaniem na piśmie w języku polskim. Do prezentacji musi być dołączona opinia
opiekującego się uczniem nauczyciela.
Przewidujemy nagrody dla uczniów i ich opiekunów-nauczycieli. Prace laureatów
opublikujemy w formie elektronicznej (na płycie DVD) i prześlemy do szkół polskich za
granicą.

Regulamin
1) Organizatorem konkursu jest Fundacja „Oświata Polska za Granicą” (dalej: Fundacja).
2) W konkursie może wziąć udział młodzież ucząca się w szkołach polonijnych lub
uczęszczająca na zajęcia języka polskiego za granicą.
3) Prezentacja ma być przedstawiona podczas lekcji w ośrodkach nauczania języka
polskiego za granicą.
4) Dokumentacja ma być przygotowana w formie elektronicznej z dołączonym
sprawozdaniem na piśmie w języku polskim i opinią nauczyciela prowadzącego;
a) może mieć formę reportażu fotograficznego, filmowego (wideo) lub prezentacji
komputerowej;b) nie może przekraczać 900 MB (ok. 15 minut nagrania wideo);
c) musi być przesłana na płycie DVD lub w formie pliku pod adresem mailowym lub
FTP.
5) Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Dla najlepszych przewidujemy
nagrody w postaci cennych książek, filmów, programów edukacyjnych i multimedialnych.
6) Dodatkowym wyróżnieniem będzie opublikowanie najlepszych prezentacji na płycie
DVD, która zostanie rozesłana do szkół polskich za granicą.
7) Prezentacje mogą być przesyłane do Fundacji drogą pocztową pod adresem:
Fundacja „Oświata Polska za Granicą”
skw. Kard. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub elektronicznie pod adresem mailowym: fopz@neostrada.pl
bądź pod adresem FTP (który podamy po zgłoszeniu takiej potrzeby).
8) Do prezentacji należy dołączyć następujące dane:
ƒ nazwa prezentacji;
ƒ imię i nazwisko ucznia, który jest jej autorem, adres korespondencyjny oraz – jeśli to
możliwe – adres mailowy;
ƒ podstawowe informacje o uczniu: wiek, do której klasy chodzi, od kiedy uczy się
polskiego, jakie ma zainteresowania;
ƒ nazwa szkoły polonijnej, do której uczęszcza;
ƒ datę i miejsce prezentacji;
ƒ imię i nazwisko nauczyciela, który opiekuje się uczniem, adres korespondencyjny oraz
– jeśli to możliwe – numer telefonu i adres mailowy;
9) Termin nadsyłania scenariuszy upływa 30 listopada 2013 r. (decyduje data wysyłki).
10)Wysyłkę pocztową należy potwierdzić mailem.
11)Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej Fundacji:
www.oswiatapolska.pl
telefonicznie: +48 22 636 90 52 lub +48 502 473 991
lub mailowo: fopz@neostrada.pl
                                                                                                                                                                                          

Polonia Poleca

Tematem dorocznego konkursu Fundacji SEMPER POLONIA i portalu IUVENUM POLONIA jest przygotowanie zaproszenia do miejsc, które zamieszkuje Polonia – miasto, wieś, region, państwo, w formie krótkiego tekstu publicystycznego i prac fotograficznych.

Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież polskiego pochodzenia zamieszkałą poza granicami Polski w wieku od 15 do 26 lat włącznie. W konkursie mogą brać udział wyłącznie amatorzy, nie związani stosunkiem zawodowym z profesjonalną redakcją czy wydawnictwem.

Termin nadsyłania prac to grudzień

Comments are closed.