logo
 
logo
 

Szkoła w Erith

Regulamin Koła Rodziców

1. Celem Koła Rodziców jest udostępnienie dzieciom warunków do nauki języka polskiego, polskiej historii i geografii, religii oraz poznania kultury i obyczajów polskich wraz z możliwością przygotowania do egzaminów państwowych na poziomie GCSE, AS i A2.
2. Aby osiągnąć powyższy cel, Koło stawia przed sobą następujące zadania: zdobywanie funduszy na pokrycie kosztów Szkoły tj.: zakup książek przeznaczonych na nagrody, podręczników szkolnych, pomocy naukowych, wycieczek w celach naukowych itp. drogą zbierania składek, organizowania zabaw, festynów, koncertów i innych imprez szkolnych.

Obowiązki Rodziców

1. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno – wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu Szkoły.
2. Pomoc dziecku przy odrabianiu lekcji.
3. Punktualne odbieranie dziecka po skończonych zajęciach szkolnych.
4. Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za zniszczenia spowodowane przez dziecko na terenie Szkoły.
5. Przestrzeganie zakazu palenia na całym terenie Szkoły.
6. Zapoznawanie się z bieżącymi informacjami szkolnymi.

1. Odbiór dziecka

Rodzice mają obowiązek punktualnego odbierania dzieci z terenu Szkoły po zakończonych zajęciach szkolnych. Rodzic ma prawo upoważnienia innej osoby dorosłej do odbioru dziecka, o tym fakcie rodzic jest odpowiedzialny za powiadomienie nauczyciela dziecka, lub dyżurującego dorosłego i podanie nazwiska osoby upoważnionej. Dzieci powyżej 11-go roku życia mogą po skończonych lekcjach samodzielnie opuszczać teren Szkoły bez towarzyszącej osoby dorosłej, chyba że rodzice, po uprzednim powiadomieniu Szkoły nie wyrażają na to zgody. Dzieci powinny być odbierane ze Szkoły punktualnie o godz. 13.00 Rodzice dyżurujący są odpowiedzialni za dzieci oczekujące na odbiór, upewniając się, że dzieci nie opuszczają samowolnie terenu Szkoły.

2. Brak kontaktu

W przypadku gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy, dyżurny będzie kontaktował się z osobami (rodziną lub przyjaciółmi rodziców dziecka), których numery telefonów zostały podane na formularzu zgłoszeniowym. W przypadku gdy nie można się skontaktować z żadną z wyżej wymienionych osób po upływie 1 godziny, dyżurujący rodzic może skontaktować się z Policją lub Social Services w Bexley. Dziecko nie będzie transportowane przez nauczycieli ani innych rodziców bez uprzedniej zgody rodziców.

3. Nieobecność

Uczęszczanie do sobotniej szkoły jest dobrowolne i nie ma ustawowego obowiązku posyłania tam dzieci. Jednakże oczekuje się, że Szkoła będzie poinformowana o przewidywalnej nieobecności dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze Szkoły. W przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w Szkole i jeżeli powstaną obawy o bezpieczeństwo dziecka, Szkoła będzie kontaktowała się z rodzicami. Jeżeli będzie to konieczne, Szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.

4. Nagłe przypadki i zdrowie

W przypadku gdyby dziecko uległo wypadkowi, rodzice dziecka będą o tym natychmiastowo poinformowani. Przy małych obrażeniach dyżurujący rodzic lub nauczyciel przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy, udzieli dziecku pierwszej pomocy w Szkole. Dziecko pozostaje pod opieką dyżurującego do momentu, gdy jest gotowe żeby wrócić do klasy, lub do czasu odbioru przez rodzica. Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwana karetka pogotowia. Żadne lekarstwa nie będą podawane dziecku bez uprzedniej zgody rodziców. Rodzice są zobowiązani zadeklarować na początku każdego roku szkolnego jakiekolwiek przewlekłe choroby na które dziecko choruje (n.p. astma, padaczka, alergie). Szkoła nie jest w stanie ponosić odpowiedzialności za udzielanie pomocy medycznej dzieciom chorującym na przewlekłe choroby, jednakże w wyjątkowych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu i pisemnym oświadczeniu rodziców, nauczyciel lub dyżurny może zgodzić się na podanie w sytuacjach nagłych odpowiednich leków dziecku.

5. Fotografowanie

Szkoła będzie robiła dzieciom zdjęcia podczas zajęć lub uroczystości szkolnych. Brak zgody na fotografowanie, rodzice muszą zgłosić pisemnie do Zarządu Szkoły.

6. Podejrzenie o molestowanie lub zaniedbywanie

Jakiekolwiek znaki wskazujące na to, że dziecku dzieje się krzywda lub że jest zaniedbywane, będą traktowane bardzo poważnie. W takiej sytuacji, szkoła będzie się dokładnie trzymała wskazówek zawartych w obowiązującym dokumencie gminy lokalnej Bexley.
(Safeguarding Children z maja 2002 r.).

7. Narkotyki, lekarstwa i używki

Narkotyki i lekarstwa, które można nabyć bez recepty oraz używki jakiegokolwiek rodzaju są niedozwolone na terenie Szkoły. Dyrektor Szkoły może całkowicie wykluczyć ze Szkoły dziecko, które zażywa lub rozprowadza w/w substancje, nawet jeżeli zdążyło się to po raz pierwszy. Picie i posiadanie alkoholu, palenie i posiadanie papierosów przez uczniów na terenie szkoły jest surowo zabronione.

Regulamin Dyżurujących Rodziców – wybranych na dany rok szkolny:

1. Dyżurni zobowiązani są stawić się w szkole na 15 min przed rozpoczęciem zajęć.
2. Dyżurny zobowiązany jest potwierdzić podpisem swoją obecność na na liście dyżurów.
3. Każdy uczeń przed wejściem na teren szkoły powinien być zarejestrowany na liście obecności.
4. Drzwi wejściowe pozostają zamknięte na cały czas trwania zajęć a rodzice są proszeni o pozostanie w przedsionku Szkoły. Na terenie Szkoły mogą znajdować się tylko rodzice dyżurujący.
5. Obowiązkiem dyżurującego jest:

  •  Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci opuszczających klasę lekcyjną np. w celu skorzystania z toalety.

Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w trakcie przerwy. Gdy warunki pogodowe są sprzyjające, dzieci spędzają przerwę na zewnątrz, na szkolnym boisku lub placu zabaw.

  • Dyżurny musi znać liczbę dzieci obecnych danego dnia i policzyć dzieci wychodzące i wracające z przerwy.

W razie zaistniałych potrzeb dyżurny może zostać poproszony przez nauczyciela o pomoc w nadzorze zachowania dzieci w klasie.

Po zakończeniu zajęć dyżurujący mają w obowiązku sprawdzenie stanu porządku w klasach i toaletach.

6. Uczniom nie wolno przebywać w jakichkolwiek częściach budynku szkolnego poza wyznaczonymi.

7. W czasie przerw na boisku dyżurni rodzice powinni zadbać o pozostawienie boiska czystym, (pozostałości jedzenia i opakowania powinny być pozbierane).

8. Dyżurni rodzice powinni dbać o bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw.

Wydarzenia

There are no upcoming events at this time.