logo
 
logo
 

regulamin

REGULAMIN SZKOŁY

WSTĘP

Ustalenia niniejszego regulaminu Polskiej Szkoły Sobotniej w Erith wynikają z faktu, iż poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uczciwość oraz odpowiedzialność są wartościami, które chcemy wspierać. Celem regulaminu jest uściślenie statutu zgodnie z potrzebami codziennej pracy oraz zasadami bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie Szkoły. Szkoła jest instytucją publiczną, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji
Rzeczypospolitej a także wskazaniami zawartymi w powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka i Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz
Konwencji o prawach dziecka.
Szkoła zapewnia warunki każdemu uczniowi niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji , tolerancji , sprawiedliwości i wolności.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

Rok szkolny 2017 Polskiej Sobotniej Szkoły w Erith rozpoczyna się w przedostatnią sobotę września i kończy się 1 lipca.
Rok szkolny dzieli się na trzy (3) okresy (semestry):
• od września do grudnia (semestr zimowy)
• od pierwszej soboty stycznia do ostatniej soboty marca (semestr wiosenny)
• od przedostatniej soboty kwietnia do 1 lipca (semestr letni)
Polska Sobotnia Szkoła w Erith jest czynna w soboty od godziny 9:00 do 13:00.
Uczniowie uczęszczający do Szkoły ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad ujętych w regulaminie szkolnym.
1. Dzieci mają dwie przerwy i powinny przynieść drugie śniadanie.
2. Uczeń jest zobowiązany przez cały czas pobytu w szkole do pozostawania na jej terenie.
3. Uczniom zabrania się do samowolnego opuszczania terenu szkoły. W wyjątkowych sytuacjach, np,:złe samopoczucie za zgodą poinformowanego rodzica/opiekuna uczeń może być zwolniony z udziału w lekcjach, musi jednak pozostać na terenie Szkoły do momentu przybycia rodzica/opiekuna.
4. Uczęszczanie do Szkoły jest dobrowolne i rodzice nie mają ustawowego obowiązku posyłania do niej dzieci. Jednakże oczekuje się, że szkoła będzie poinformowana o przewidywalnej nieobecności dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze szkoły.
5.Szkoła nie ma warunków, aby zorganizować opiekę poza godzinami lekcyjnymi i pózny odbiór dzieci stwarza trudną sytuacje dla nauczycieli, także ze względu na fakt, że szkoła jest zamykana tuż po godz 13.00.
6. Wszyscy uczniowie, rodzice dyżurujący oraz pracownicy Szkoły są odpowiedzialni za czystość i porządek w szkole.

ZASADY PORZĄDKOWE

1. Obowiązkiem każdego ucznia jest informowanie nauczycieli, pracowników szkoły lub dyrektora o zauważonych uczniach przebywających poza szkołą lub bez opieki nauczycieli a także wszystkich innych niepokojących zdarzeniach i obcych osobach przebywających na terenie Szkoły.
2. Obowiązkiem każdego ucznia jest zgłoszenie wypadku nauczycielowi, z którym jest lekcja lub pełniącemu dyżur rodzicowi podczas przerw (jeżeli uczeń nie może zgłosić sam, zgłasza inny uczeń).
3. Do zakończenia zajęć lekcyjnych telefony komórkowe muszą być wyłączone i schowane. Użycie telefonu dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela; do momentu opuszczenia szkoły przez ucznia, telefon musi być włączony.
4. Do Szkoły nie wolno przynosić:
• innych urządzeń elektronicznych,
• alkoholu, papierosów i środków odurzających,
• petard i środków pirotechnicznych,
• innych przedmiotów i substancji zagrażających bezpieczeństwu uczniów.
5. Nie zaleca się przynoszenia sprzętów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą.
6. Po lekcjach należy uporządkować klasę, zbierając śmieci i ustawiając ławki.
7. Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli i innych pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody.
8. W czasie przerw uczniowie muszą dostosować się do poleceń nauczycieli oraz osób pełniących dyżur.
9. Zachowanie uczniów nie powinno spowodować zbytniego hałasu lub irytacji okolicznych sąsiadów.
10. Uczniom zabrania się biegania po korytarzach.
11. W przypadku, gdyby dziecko uległo wypadkowi, rodzice dziecka będą o tym
natychmiastowo poinformowani. Przy małych obrażeniach dyżurująca osoba lub nauczyciel przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy, udzieli dziecku pierwszej pomocy w szkole. Dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela, rodzica dyżurującego lub Dyrektora Szkoły do momentu, gdy jest gotowe, żeby wrócić do klasy lub do czasu odbioru przez rodzica lub osoby upoważnionej przez rodzica. Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwana karetka
pogotowia. Żadne lekarstwa nie będą podawane dziecku bez uprzedniej zgody rodziców.
11. Rodzic/opiekun ponosi wszelką odpowiedzialnośc (w tym finansową) za zniszczenia na terenie Szkoły.

Dziękujemy

Zarząd Szkoły

Comments are closed.
Wydarzenia

There are no upcoming events at this time.