logo
 
logo
 

STATUT SZKOLNY obowiązuje od 7 stycznia 2017.

STATUT SZKOLNY
Art. I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Szkoła im. Św. Franciszka jest samodzielną instytucją i nie podlega żadnej innej instytucji.
2. Szkoła nosi nazwę: Polska Szkoła Sobotnia im. Św. Franciszka w Erith, w Londynie, zwana dalej Szkołą.
3. Szkoła ma swoją siedzibę w budynku St Fidelis Catholic Primary School,
4. Obowiązujący adres siedziby: Bexley Road, DA8 3HQ Erith oraz adres korespondencyjny: 75 Villas Road, SE18 7PW London.
5. W skład Szkoły wchodzą: – Oddział przedszkolny , – szkoła podstawowa.
6. Polska Szkoła w Erith jest zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie, rozpoznawalną przez Konsulat i Ambasadę RP w Londynie.
7. Polska Szkoła Sobotnia im. Św. Franciszka w Erith jest szkołą uzupełniającą i uczęszczanie do niej jest dobrowolne.
8. Działalność Szkoły oparta jest na pracy społecznej jej członków.
9. Polska Szkoła w Erith jest instytucją niezależną finansowo, samofinansującą się.
10. Działalność Szkoły finansowana jest z opłat uiszczanych przez rodziców / opiekunów. Dodatkowo Szkoła pozyskuje środki organizacji charytatywnych oraz sponsorów.
11. Szkoła może współpracować z instytucjami publicznymi oraz stowarzyszeniami na terenie Polski i Wielkiej Brytanii.
12. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie Szkoły jest niniejszy Statut zatwierdzony przez Zarząd Szkoły i Radę Pedagogiczną.
13. Działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły regulują następujące dokumenty:
 Regulamin szkoły (zasady dotyczące korzystania z budynku, przestrzegania zasad Health & Safety),
 Regulamin Ucznia,
 Program nauczania jest oparty o wytyczne proponowane przez Polską Macierz Szkolną w Londynie, opracowany w porozumieniu z MEN specjalnie dla Polonii zagranicznej,
 Statement of Aims – opracowany przez Zarząd (obejmujący ogólne zasady dotyczące działalności szkoły, rekrutacji uczniów i nauczycieli, ubezpieczenia, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, określający zakres obowiązków i odpowiedzialności powierzonej Dyrektorowi Szkoły, nauczycielom, przedstawicielom Koła Rodziców)
 Szkoła ma być miejscem bezpiecznym dla dzieci, dlatego każdy nauczyciel posiada
 odpowiednie kwalifikacje merytoryczne, moralne, a także poddany jest kontroli Disclosure and Barring Service (DBS).

Art. II CELE I ZADANIA SZKOŁY

1. Polska Szkoła Sobotnia im. Św. Franciszka powołana jest w celu nauki języka polskiego, historii i geografii Polski. Nadrzędnym celem jest wychowywanie dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej i chrześcijańskiej.
2. Szkoła w każdej formie swojej działalności kieruje się przede wszystkim dobrem ucznia.
3. Społeczność szkoły tworzą uczniowie, nauczyciele, zarząd oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci.
4. Szkoła realizuje swoje cele poprzez edukację w języku polskim dzieci i młodzieży uczęszczającej do grupy przedszkolnej oraz szkoły podstawowej.
5. Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwoju intelektualnego w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej, zapewnia opiekę pedagogiczną nad uczniami w czasie trwania zajęć oraz podczas przerw.
6. Szkoła realizuje swoje cele poprzez współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania i wychowania.
7. Celem Polskiej Szkoły Sobotniej w Erith jest budowanie pomostu pomiędzy pokoleniami emigracji w Anglii i Walii oraz pozostałą częścią Europy oraz integracja polskiego społeczeństwa na emigracji.
8. Zadania są osiągane poprzez zachęcanie uczniów do prezentowania pozytywnych cech charakteru, zwłaszcza poprzez edukację, sport i udział w projektach społecznych i edukacyjnych, a także rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności i okazywania wrażliwości na sprawy społeczne.

Art. II ORGANIZACJA SZKOŁY

&1
Zarząd Szkoły
1. Zarząd Szkoły stanowią: Dyrektor Szkoły, który do realizacji zadań statutowych Szkoły może powołać osoby do pomocy w sprawach dydaktycznych i finansowych.
2. Do zadań Zarządu należy planowanie, organizowanie,kierowanie i monitorowanie pracą Szkoły.
3. Zarząd zajmuje się wewnętrznymi i zewnętrznymi sprawami Szkoły, w szczególności:
– reprezentowanie Szkoły na zewnątrz,
– opiniuje statut Szkoły i zgłasza propozycje jego zmiany
– kontroluje funkcjonowanie Szkoły poprzez zatwierdzenie kalendarza roku szkolnego
– opiniuje warunki wynajmu pomieszczeń dydaktycznych i organizacyjnych
– nadzoruje prace kadry pedagogicznej oraz zapewnienia właściwy dobór nauczycieli,
– uchwala limit przyjęć do Szkoły na dany rok szkolny
– zapewnienia odpowiednie środki dydaktyczne oraz wyposaża Szkołę w ramach
posiadanych środków finansowych,
– rozpatruje wnioski składane przez rodziców
– przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne kandydatów na nauczycieli/asystentów nauczycieli
– podejmuje decyzje o zwalnianiu nauczycieli / dokonywaniu przesunięć
– zatwierdza sprawozdania z posiedzenia Rady Pedagogicznej

&2
KOŁO RODZICÓW
1. Rodzice dzieci zapisanych do Szkoły stają się automatycznie członkami Koła Rodziców.
2. Koło Rodziców może występować do Zarządu Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
3. Zadaniem Koła Rodziców jest:
a) wspieranie Szkoły w wychowaniu ojczystym dzieci,
b) uczestnictwo w spotkaniach zwoływanych przez Dyrektora Szkoły,
c) dyżury w Szkole,
d) pomoc w organizowaniu imprez szkolnych,
e) asystowanie nauczycielom podczas zajęć prowadzonych z młodszymi grupami dzieci.
Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni, którzy deklarują uczestnictwo dziecka w zajęciach prowadzonych przez Polską Szkołę Sobotnią, zobowiązani są do:
– regularnego i punktualnego uczęszczanie dzieci do Szkoły,
– pomocy dzieciom w odrabianiu zadań domowych
– pisemnego lub telefonicznego usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień dziecka
– przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły
– naprawiania na własny koszt szkód materialnych wyrządzonych przez swoje dziecko
– terminowego uiszczania opłat szkolnych – pamiętając, iż nieobecność dziecka w szkole nie zwalnia z opłat za nią. Jeżeli z różnych przyczyn rodzice/opiekunowie nie są w stanie terminowo uiścić opłaty za Szkołę, zobowiązani są oni do pisemnego poinformowania o tym dyrektora Szkoły, a także do określenia ostatecznego terminu zapłaty. W przypadku braku informacji w tej kwestii, dyrektor Szkoły ma prawo odmówić rodzicowi/opiekunowi pobytu jego dziecka w Szkole. Skutkiem późniejszym tej decyzji będzie skreślenie dziecka z listy uczniów.

&3
NAUCZYCIELE
Grono Pedagogiczne tworzą nauczyciele o pełnych kwalifikacjach zawodowych lub z odpowiednim doświadczeniem w zakresie pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą. W skład Grona Pedagogicznego wchodzi także Siostra Zakonna Eliana, która jest nauczycielem religii w szkole.
1. Nauczyciele tworzą Radę Pedagogiczną, która: omawia program nauczania, system oceniania uczniów, który dostosowuje się do potrzeb uczniów, dobierają podręczniki w oparciu o potrzeby uczniów, opracowuje indywidualny tryb nauczania dla uczniów, którzy tego potrzebują.
2. Nauczyciele prowadzą dziennik lekcyjny, wystawiają oceny i wypisują świadectwa szkolne, sporządzają roczne sprawozdania z nauczania klasy, w której prowadzą zajęcia.
3. Nauczyciele sprawują pieczę nad organizacją imprez szkolnych, apeli okolicznościowych, obchodów i uroczystości.
4. Do obowiązków każdego nauczyciela należy:
 organizacja nauczania w klasie,
 dobór metod nauczania i realizowania programów nauczania w ramach obowiązujących zasad nauczania,
 organizacja indywidualnych spotkań z rodzicami w ciągu roku szkolnego jeśli zachodzi taka potrzeba.
5. Nauczyciel może zrezygnować z pełnionej funkcji na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Szkoły z 1 miesięcznym wyprzedzeniem.
6. Nauczyciel może być usunięty z pełnionej funkcji w przypadku, kiedy w sposób rażący nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków lub łamie Statut Szkoły.
7. Nauczyciele musi posiadać certyfikat o niekaralności DBS check.
8. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się ze Statutem Szkoły i jest zobowiązany do przestrzegania go.
9. Nauczyciele nie podają żadnych leków dzieciom w szkole.
&4
UCZNIOWIE SZKOŁY
1.Uczniowie to dzieci i młodzież zapisani i uczęszczający do Szkoły.
2. Do obowiązków uczniów należy przestrzeganie Regulaminu Ucznia wyszczególniającego prawa i obowiązki uczniów Szkoły.

Art. III ŚRODKI FINANSOWE SZKOŁY
1. Działalność Polskiej Szkoły Sobotniej w Erith finansowana jest z opłat za naukę (czesne), środków pozyskanych podczas różnych imprez okolicznościowych, organizacji charytatywnych , od sponsorów, a także z projektów finansowanych przez Unię Europejską.
2. Funduszem szkolnym zarządza Zarząd Szkoły.
3. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców jest ustalana przez Zarząd Szkoły.
4. Budżet szkolny powinien być tak opracowany, aby składki rodziców pokrywały koszt wynajmu klas lekcyjnych, wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy szkolnych, książek do biblioteki szkolnej oraz fachowych poradników metodycznych dla nauczycieli.

Art. IV PRZEPISY KOŃCOWE
1. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie Szkoły jest niniejszy statut zatwierdzony przez Zarząd Szkoły.
2. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane przez Dyrektora Szkoły, po uprzedniej konsultacji i zatwierdzeniu przez Zarząd Szkoły.
3. Niniejszy Statut Polskiej Szkoły Sobotniej im. Św. Franciszka w Erith został zatwierdzony na spotkaniu w dnia 7 styczeń 2017 roku i automatycznie wszedł w życie.

 

KODEKS UCZNIA

Kodeks ucznia zawiera prawa i obowiązki uczniów Polskiej Sobotniej Szkoły w Erith. Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Zachęca do stawiania sobie najwyższych wymagań na miarę własnych możliwości i skłania do realizowania ambitnych celów w każdej dziedzinie życia.
Stosunki między nauczycielami a uczniami winny być kształtowane na zasadzie wzajemnego zrozumienia i szacunku.
Uczeń ma prawo:

• do poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych,
• do swobodnego wyrażania własnego zdania, ocen, opinii we wszystkich sprawach (o ile nie narusza to praw i godności innych osób),
• aktywnego uczestnictwa w życiu Szkoły,
• zwrócić się o pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw osobistych do wychowawcy klasy, dyrekcji szkoły oraz nauczycieli. Pomocy takiej nie wolno uczniowi odmówić, a jeżeli sprawa tego wymaga należy zachować ją w tajemnicy,
• ochrony przed wszelką agresją,
• nauki w klasie, przy wykorzystaniu stosownych podręczników i programów
• nauczania,
• rzetelnej i sprawiedliwej oceny jego nauki,
• do reprezentowania szkoły w różnego rodzaju konkursach, przeglądach, zawodach,
• korzystania ze sprzętu szkolnego przestrzegając odpowiednich regulaminów,
• prosić o wytłumaczenie, jeśli czegoś nie rozumie,
• nauki religii w szkole na podstawie zgody rodziców lub prawnych opiekunów,
Uczeń ma obowiązek:

• rzetelnego przyswajania wiedzy i punktualnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych,
• dbać o honor i tradycje szkoły,
• sumiennie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych oraz dbać o podręczniki, pomoce naukowe,
• samodzielnie odrabiać prace domowe,
• odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły i kolegów,
• stosować się do poleceń nauczycieli oraz dyżurujących rodziców,
• dbać o swój wygląd zewnętrzny oraz higienę osobistą,
• dbać o czystość i porządek na terenie szkoły,
• dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych ( uczniom nie wolno wnosić na teren szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu swojemu i innych np. scyzoryków, nożyków oraz zapałek, zapalniczek, zabawek z laserem itp.). W budynku szkoły obowiązuje zakaz biegania po korytarzach,
• zabrania się przynoszenia na teren szkoły telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego,
• uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu,
• reagować i przeciwstawiać się przemocy słownej i fizycznej, dokuczaniu innym oraz wszelkim formom agresji na terenie szkoły,
Nagrody:
Uczeń może być nagrodzony za wybitne osiągnięcia w nauce, zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły i innych oraz osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną szkoły.
• pochwała wychowawcy wobec klasy i rodziców,
• pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej i grona pedagogicznego,
• list gratulacyjny dla rodziców,
• nagroda rzeczowa,
Konsekwencje wynikające z łamania kodeksu:

• upomnienie ustne udzielone przez nauczyciela,
• upomnienie ustne udzielone przez Drektora szkoły,
• pisemnego upomnienia,
• powiadomienia rodziców,
• czasowego zawieszenia w prawach ucznia,
• skreślenia z listy uczniów.

Nakazy i zakazy:
SZKOŁA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE, ZGUBIONE, SKRADZIONE LUB ZNISZCZONE, PRZYNOSZONE PRZEZ DZIECI NA ZAJĘCIA.
NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU, SPOŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW.
Uczeń i jego rodzice ponoszą odpowiedzialność za zniszczone mienie szkoły ( naprawa lub zakup nowego sprzętu).
Dekalog ucznia Polskiej Szkoły Sobotniej w Erith

1. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem; szanuję flagę, godło, hymn i język ojczysty.
2. Pamiętam o odwadze i poświęceniu dla Ojczyzny moich przodków.
3. Jestem wytrwały i pracowity, bo mam talenty, które trzeba odkryć i rozwinąć.
4. Jestem twórczy i aktywnie uczestniczę w życiu mojej szkoły, aby świat wokół mnie zmieniał się na lepsze.
5. Pomagam innym, bo dobro zawsze powraca.
6. Uśmiecham się do ludzi, bo to najlepszy sposób na zdobywanie kolegów i przyjaciół.
7. Jasno i szczerze wyrażam swoje zdanie, nie raniąc przy tym uczuć innych.
8. Używam trzech magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam, które świadczą o tym, że jestem kulturalny.
9. Jestem ostrożny, uważam na siebie i innych w czasie pobytu w szkole, bo wszyscy chcą się tutaj czuć bezpiecznie.
10.Dbam o wyposażenie każdego szkolnego pomieszczenia, aby jak najdłużej służyło mnie i innym.

 

 

Wydarzenia

There are no upcoming events at this time.